ונסוי ט דנאיט

ונסוי ט דנאיט. געמנ - Helen Stratton, 1914.